Mevcut Sorunlar

Kamu mali yönetim sistemimiz kapsamındaki süreçlere yönelik olarak, farklı kurumlar tarafından geliştirilen otomasyon sistemlerinin işleyişi ile ilgili aşağıdaki sorunların varlığı gözlemlenmektedir.

 • Bilişim sistemleri arasındaki sınırlı entegrasyon,
 • Mükerrer iş süreçleri ve aynı işlem için farklı uygulama,
 • Bilişim teknolojilerinden elde edilmesi beklenen fayda düzeyinin yetersizliği,
 • Emek-yoğun olarak devam eden işlemler ve verimlilik kaybı,
 • Bilgi sistemleri arasındaki veri ihtiyacının yeniden veri girişi yöntemi ile yapılması,
 • Bilişim sistemlerine yönelik ortak bir veri sözlüğü bulunmaması,
 • Plan-program-bütçe bağlantısı ile hedef-bütçe-performans ve hesap vermede zorluk,
 • Karar alma süreçlerinde ihtiyaç duyulan veri setinin oluşturulamaması,
 • Kaynakların belirlenecek önceliklere göre tahsisi ve bunların takibinde sıkıntı yaşanması,
 • Taahhütlerinin takibinde ve varlıkların yönetiminde sistemlerin yetersizliği,
 • Sistemlerin mevcut yapıları nedeniyle yeni teknolojileri kullanma ve uyum sorunu,
 • İdarelerin, merkezi sistemler tarafından üretilen mali bilgiye erişim imkanının sınırlılığı,
 • Vatandaş odaklı projelerin gerçekleştirilmesinde sıkıntılar yaşanması,
 • Sorumlulukların, yükümlülüklerin ve standartların net olarak belirlenememiş olması,
 • Denetim süreçlerinde bilişim teknolojilerinden istenilen düzeyde yararlanılamaması