Proje Hakkında

(BKMYBS Politika Belgesi – Eylem Planı)

Mali yönetim anlayışımızda önemli yapısal değişimleri beraberinde getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımı ile hesap verme kavramları önem kazanmış ve ayrıca karar alma süreçlerinin niteliğini de değiştirmiştir.

Bu doğrultuda ihtiyaç duyulan bilgiye zamanında, doğru ve tam bir şekilde erişilebilmesi amacıyla mali yönetim kapsamındaki süreçlerin bilgi ve iletişim teknolojileri ile desteklenmesi önem taşımaktadır. Bu çerçevede ortaya çıkan ve “Mali Yönetim Bilişim Sistemi” olarak adlandırılan otomasyon sistemleri, bütçe hazırlık aşamasından başlamak üzere; bütçe ve ödenek işlemleri, harcama programları, tahakkuk, harcama, muhasebe, raporlama ve kesin hesaba kadar uzanan tüm aşamalarının izlenmesi, yönetilmesi ve denetime hazır hale getirilmesi amacı ile kullanılmakta; mali politikaların belirlenmesi ve uygulanması sırasında önemli fonksiyonları yerine getirmektedir.

Ancak, ülkemizdeki mali yönetim bilişim sistemlerinin bütüncül bir yaklaşımla geliştirilmemiş olması, mükerrer iş süreçlerinin oluşmasıyla birlikte sistemler arasındaki entegrasyon düzeyinin de sınırlı kalmasına yol açmaktadır. Bu durum, mali yönetimdeki karar alma süreçlerinde ihtiyaç duyulan sağlıklı bilginin üretilmesini ve dolayısıyla sürdürülebilir maliye politikalarının belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte temel süreçlerin kağıda dayalı bir şekilde devam ediyor olması mevcut sorunları daha da arttırmaktadır.

Söz konusu sorunların çözümü, kamu mali yönetim sistemimiz kapsamında yer alan bilişim sistemlerinin, 5018 sayılı Kanunun temel prensipleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi ve bütünleşik bir yapıya kavuşturulmasını diğer bir ifade ile Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi alt yapısının oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Bütünleşik yapı, yetki ve görev tanımları çerçevesinde farklı kurumların yönetim ve sorumluluğu altındaki sistemlerin, birlikte çalışabilirlik prensipleri doğrultusunda entegre edilmiş genel mimarisidir. Böylelikle kamu mali yönetimi ile ilgili fonksiyonel süreçler, birbirleri ile etkileşimli bir şekilde çalışan ve gerekli durumlarda bilgi paylaşımında bulunan yazılımlar aracılığıyla yürütülebilir hale gelmiş olacaktır.